Home

Naslovnica


Animalna higijena, etologija, vladanje konja...

Utjecaj okoliša na zdravlje životinja, higijena vode, staja....

Gnoj, zagađenje voda, ribnjaci, otrovno bilje, tlo...

Dezinfekcija, dezinsekcija & deratizacija...

Vježbe...

Govedarstvo

Konjogojstvo

Svinjogojstvo, ovce i koze

Uzgoj kunića

Peradarstvo

Pure, patke, guske fazani, prepelice


ANIMALNA HIGIJENA

ETOLOGIJA, podjela, povijest, teorije.

Vladanje, podražaj, psihohidraulički model vladanja, komunikacije, urođeno i preusmjereno vladanje, Pobuđivaćki mehanizmi, etogram.

Uzroci ponašanja, neurotičnost duše, stereotipije.

Neprirodno, preusmjereno i apatično vladanje,

Metode u etologiji; promatranje i opisivanje, biokemijske analize...

Genetika i evolucija vladanja. 

Stres u životinja.

Klinička etologija; poremećeno defeciranje i uriniranje mačaka.

Dijagnostika abnormalnog ponašanja, uzroci abnormalnog ponašanja uvjetovani greškama u razvoju, etogramske devijacije, poremećene socijalne interakcije, adaptacijski nedostaci.

Interakcija ponašanja i endokrinog sustava

Pamćenje.

Hranidbena navike konja, potrebe za vodom, socijalizacija nove jedinke, njegovanje konja, vokacija,

Vladanje konja (hod, kas, galop, tolt, rahvan), spavanja konja, ispitivanje okoliša (radoznalost)

 

Na početak kazala - Home - Rječnik 


MIKROKLIMA

Utjecaj okoliša na životinje, mikroklimatski kompleks, termo-komforna i termo-neutralna zona.Sastav zraka, zagađivači stajskog zraka, provjetravanje.

Proračun ventilacije; potrebe krave, svinja, peradi, brzina strujanja zraka.

Principi ventilacije; prirodna i forsirana ventilacija.

Termo-balans staje, koeficijent prolaza topline i otpor prolazu topline, te faktori prolaza topline na unutarnjoj i vanjskoj strani zidova, toplina koju životinje emitiraju.

Voda za piće; zdravstvena ispravnost, svojstva, mikrobiološki pokazatelji, kondicioniranje; taloženje, koagulacija, sedimentacija, filtracija, aeracija, dezinfekcija.

Ukupni rezidualni klor.

Lokalizacija staja, građevinski materijal za staje, osnovni građevinsko-higijenski zahtjevi.

Osvijetljenost staje.

Na početak kazala - Home - Rječnik 


GNOJ;

Izlučivane dnevno, godišnje, sastav fecesa, smještaj gnojnice, infekti u gnoju, razgradnja gnoja.

Biokemijska dezinfekcija gnoja.

Tekući gnoj; aerobni biološki postupak uz primjenu laguna, sanacija gnoja.

Kompostiranje, bioplin; dobivanje i sastav.

Površinski vodotoci kao prijemnici otpada, biološka procjena onečišćenja; oligo-, alfa i beta mezo-, te polisaprobna zona.

Razgradnja organske tvari; procesi.

RIBNJACI

Ribogojilišta i (toplovodni) ribnjaci, topivost kisika u vodi.

Phytoplankton, zooplankton, makrophity, aeracija i gnojidba tla ribnjaka.

Otrovno bilje i biljni paraziti

TLO; tekstura i podjela, struktura, poroznost i gustoća tla, kapacitet tla za vodu i za zrak, humus.

Na početak kazala - Home - Rječnik 


DEZINFEKCIJA;

Sanitacija, kemoterapija, antiseptik, vrste i metode dezinfekcije.

Svojstva dezinficijensa, izbor.

Priprema dezinfekcije i aplikacija dezinficijensa.

Vrste dezinficijensa.

DEZINSEKCIJA, entomologija, slanje insekata na pretragu, razvoj insekta i koristi od insekata.

Suzbijanje insekata; biološke, tehničke, fizikalne i kemijske metode.

Insekticidi; klorirani ugljikovodici, organofosforni preparati, nikotin, karbamati, piretrini i piretroidi, bioracionalni insekticidi, bio-insekticidi.

Insekti; kućna muha, muha peckara, komarci...

DERATIZACIJA; štete koje glodavci čine.

Značajke glodavaca; crni i sivi štakor, štakor selac, bizamski štakor, kućni miš, voluharice...

Deratizacija - preventivne metode, onemogućavanje naseljavanja glodavaca, upotreba otrova; brzo-djelujući i sporo-djelujući

Na početak kazala - Home - Rječnik 


VJEŽBE

Ocjena tla; reljef, profil, boja, struktura, tekstura, poroznost, retencijski kapacitet, kapilaritet, temperatura.

Higijenska analiza tla; vodena iscrpina, pH, koncentracija amonijaka, nitrita, kalcijevog karbonata, huminskih kiselina, bakteriološka analiza tla.

Higijena voda;

bakteriološka analiza - mezofilne i koliformne bakterije,

fizikalno-kemijske analize vode,

kemijska analiza vode;određivanje koncentracije kisika, BPK5, dušik, amonijak, nitriti u vodi, potrošak kalijevog permanganata, određivanje klorida, tvrdoća vode.

Mikroklima, klima, vrijeme, meteorološki faktori, mikroklima.

Temperatura zraka, termometar po Six-u, termotgraf.

Vlažnost zraka, higrometar, rotacijski, aspiracijski, na snop kose, higrograf.

Osvijetljenost, mjerenje.

Tlak zraka, aneroidni barometar, barograf.

Buka

Oborine, ombrometar i ombrograf.

Strujanje zraka, anemometar, zračna sonda, katatermometar po Hillu.

Srednja temperatura zračenja.

Plinski sastav zraka, ugljik dioksid, amonijak, univerzalni indikator.

Korpuskularno zračno onečišćenje, određivanje broja mikroorganizama u zraku.

Sanitacija, dezinfekcija.

Određivanje aktivnog klora u klornim preparatima, određivanje rezidualnog klora, provjera postotka NaOH.

Štetni plinovi; amonijak, sumporvodik, osmogeni (metilamini, nitrozamini, hlapljivi organski spojevi sumpora, dimetilfosfid).

Zbrinjavanje lešina i konfiskata: kafelerija, vlažan, suh i vlažno-ekstrakcijski postupak, proizvodi kafelerije, stočno groblje, jama grobnica.

Transport životinja; kopitara, goveda, svinja i ostalih.

Na početak kazala - Home - Rječnik 


GOVEDARSTVO

Mliječni tip uzgoja, ventilacija, 2 oblika držanja.

Vezanje goveda i izgnojavanje.

Slobodno držanje.

Valovi, jasle i pojilice, porodilište, zasušenje, potrebe za vodom, izmuzište, mužnja

Držanje teladi.

Smještaj rasplodnih junica.

Smještaj tovne junadi. Dimenzije ležišta za muzne krave.

Odnos površine prozora i poda, osvjetljenje.

Ventilacija, temperatura.

Na početak kazala - Home - Rječnik 


KONJOGOJSTVO

Staje, prostor u staji, vrata, prozori, pod, dimenzije boksova, stelja, hranilice i pojilice.

Držanje na vezu.

Vlažnost zraka u staji, plinovi u stajskom zraku.

Vladanje konja, spavanje, radoznalost.

Interakcija ponašanja i endokrinog sustava, pamćenje životinja, hranidbene navike konja, potrebe za vodom.

Socijalizacija nove jedinke, njegovanje konja, vokacija.

Na početak kazala - Home - Rječnik 


SVINJOGOJSTVO,

Ekološki uvjeti, tehnološki faktori, štetni faktori; socijalna interakcija, termički stres; vrućina, hladnoća, aklimatizacija.

Interakcija okoliša i neuro-hormonalnog sustava

Prasilište; štetni plinovi, temperatura

Držanje krmača, zvukovno prikrivanje.

OVCE - Ovčarnjaci, staje za tov janjadi, njega ovaca, pašnjaci za ovce

KOZE -Vezano i slobodno držanje, uvjeti u staji, mužnja, oprema u staji, električna ograda

Na početak kazala - Home - Rječnik 


UZGOJ KUNIĆA

Mijenjanje dlake, krivulja plodnosti, graviditet, koćenje, mladunci, podmetanje mladunaca, lučenje mlijeka, odbijanje, tov.

Oprema u objektima za uzgoj kunića, 3 sistema držanja, dimenzije kaveza, kotilice, hranilice i pojilice, brzina zraka, opseg ventilacije.

Temperatura, vlaga, zrak u nastambi, ventilacija, prirodno provjetravanje, odnos poda i prozora, brzina strujanja zraka, umjetno provjetravanje na nad-tlak, na pod-tlak, mješovito, opseg ventilacije.

Osvijetljenost.

Gustoća naseljenosti, uklanjanje fecesa, uskladištenje fecesa.

Preventivne mjere u kunićarstvu; dezinfekcijske barijere, dezinfekcija podova, opreme, sustava za napajanje, uzgojnog prostora, insekticid.

Dezinfekcija bunarske vode.

Sanitarne mjere, kemijski preparati u nastambi.

Nutrija, kuna, bizamski štakor, činčila, vidra.

Na početak kazala - Home - Rječnik 


PERADARSTVO 

Peradnjak; izbor lokacije, građevinski materijali, pod, zidovi i strop.

Mikroklima u peradnjaku; temperatura, vlaga, osvjetljenje, ventilacija, grijanje, hranjenje, pojenje, stelja.

Objekti za uzgoj i držanje nesilica.

Uzgoj podmlatka teških hibrida; prijem pilića, uzgoj do drugog tjedna, od 3. - 18. tjedna, debekacija, uzgoj pijetlova, proizvodnja jaja za nasad.

Skupljanje jaja, tlak u jajetu, sanitarna obrada jaja.

Mitarenje.

Leženje pilića, kakvoća jaja, valionica, prihvat jaja, sortiranje jaja, dezinfekcija jaja, trajanje nasada za pojedine vrste, program ulaganja jaja, klasiranje pilića, kontrola valjenja.

Tov pilića, tov od 7. dana.

Smještaj nesilica za konzumna jaja (laki hibridi).

Sortiranje jaja po masi.

Na početak kazala - Home - Rječnik 


PURE, prihvat mladih purića, temperatura, vlaga, osvijetljenost, polu-intenzivan tov

PATKE - uzgoj, , tov; brojlerski, pod nadstrešnicama, na vodenim površinama, matično jato, uzgoj nesilica

GUSKE, temperatura tijekom tova, boksovi, nesenje, valjenje, intenzivan tov, polu-intenzivan tov, tov pečenica, proizvodnja guščje jetre

FAZANI; volijere - stabilne, prijenosne i zajedničke, matično jato, nesenje jaja.

JAPANSKE PREPELICE, uzgoj podmlatka, inkubacija jaja, tov.

Na početak kazala - Home - Rječnik